ระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน ปีการศึกษา 2566


ระดับก่อนประถมศึกษา
- รับสมัครอนุบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 จำนวน 200 คน (นักเรียนที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)

- รับสมัครอนุบาล 2-3 ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2566 จำนวน 20 คน
- มอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. (พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
- เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วันที่ 3 - 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30-14.00 น. พร้อมชำระเงินค่าเรียนพิเศษรวมค่าอาหารกลางวัน 2,500 บาท (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารหลักฐานการสมัคร 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา - มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
6. ใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (ปพ.7) (เฉพาะนักเรียนระดับอนุบาล 2 และ 3 เท่านั้น)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (นักเรียนต่างโรงเรียนแต่งกายชุดโรงเรียนเดิม จำนวนจำกัด)
- มอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.(พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
- เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วันที่ 3 - 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30-14.00 น. พร้อมชำระเงินค่าเรียนพิเศษรวมค่าอาหารกลางวัน 2,500 บาท (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารหลักฐานการสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา - มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสีชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบัย (ปพ.7)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
- ผลการสอบ HSK ผ่านระดับ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
- ผลการสอบ HSK ผ่านระดับ 3
- มอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. (พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
- เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วันที่ 3 - 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30-14.00 น. พร้อมชำระเงินค่าเรียนพิเศษ 2,500 บาท (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารหลักฐานการสมัคร (ระดับม.1,ม.4 ต่างโรงเรียน)
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา - มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสีชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่าหรือหบักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ปพ.7 และใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมกับสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8. ผลการสอบ HSK ผ่านระดับ 2, 3


ติดต่อสอบถาม
0-2387-2408,0-2387-1973
facebook:โรงเรียนป้วยฮั้ว


เวลาเรียนและวันหยุด
เวลาเรียน
ระดับปฐมวัย วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30น. - 15.00น.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.50น. - 16.00น.
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.50น. - 16.00น.
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
วันหยุด
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประเพณีชาวจีน

หมายเหตุ
- นักเรียน ป.1-ป.3 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ทุกคน
- โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้รับสิทธิ์ตามที่รัฐบาลกำหนดให้

หลักสูตร
โรงเรียนป้วยฮั้ว ใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551/หลักสูตรภาษาจีนกลาง

อ่านต่อค่าธรรมเนียมการศึกษา