สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

- โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน

- โรงเรียนได้รับเหรียญทองแดง จากผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2551-2552 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาภาษาจีน จากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรณีย์ 10270 โทรศัพท์ 02-3872408, 02-3871973 โทรสาร 02-3951091

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนป้วยฮั้ว ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรณีย์ 10270 โทรศัพท์ 02-3872408, 02-3871973 โทรสาร 02-3951091 อีเมลล์ ph_school@hotmail.com เว็บไซท์ www.ph.ac.th เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง

- สังกัดกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (สช.)

- ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

- เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

- เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงใต้ ตำบลแพรกษา อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และต่างจังหวัด

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

โรงเรียนป้วยฮั้ว ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ดิน 7 ไร่ เศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาคารเรียน 5 หลัง คือเป็นอาคารเรียน 3 หลัง มี 60 ห้อง อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง และอาคาร ห้องพักครู 3 ชั้น 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำตราสารโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเสร็จเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และโรงเรียนประกาศใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (นิติบุคคล) ตามประกาศโรงเรียนป้วยฮั้ว ที่ 01/2553 มีรายนาม ดังนี้

1) นายชูศักดิ์ งามเจตนรมย์ ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ
2) นางสาวสุกฤตา จันทรประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นรองประธานกรรมการ
3) นางสาวจันทร์ฉาย จันทร์ศรี เป็นกรรมการ
4) นายชัยวัฒน์ ธรรมมาสถิตย์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
5) นายอมร พฤกษ์จำรูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
6) นายสุพจน์ ฤกษ์ศิริพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
7) นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
8) นางสาวนงนุช คล้ายสายธารา ผู้แทนครู เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ