ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งอยู่เลขที่ 397 หมู่ที่ 2 ถนนนเรศวรพิชิต ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 1 ไร่ ติดกับโรงเจท่งเสียงปากน้ำ เป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2520 คณะกรรมการโรงเรียน ได้ประชุมปรึกษาหารือเรื่องจัดหาจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากสถานที่อาคารเรียนไม่เพียงพอประกอบกับน้ำท่วมอยู่เสมอ ที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมีมติเห็นด้วย และเป็นเอกฉันท์ จึงแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุดให้ดำเนินการจัดหาซื้อที่ดิน

ปี พ.ศ. 2521 ทางโรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนเดิมมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 และในปีเดียวกันคณะกรรมการได้จัดซื้อที่ดินได้จำนวน 7 ไร่เศษ ตั้งอยู่ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ห่างจากโรงเรียนเก่าประมาณ 1 กิโลเมตร คณะกรรมการได้ประชุมเรื่องการสร้างอาคารเรียน ที่ประชุมมีมติให้สร้าง เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 24 ห้องเรียน ได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522

ปี พ.ศ. 2523 คณะกรรมการได้ทำการย้ายโรงเรียนเดิมมาอยู่อาคารเรียนหลังใหม่ ต ั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ซอยสายลวด 2 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 7 ไร่เศษ และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 มีห้องเรียน 24 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องพักครู 2 ห้อง และได้รับอนุญาตความจุนักเรียน 1,080 คน

ปี พ.ศ. 2536 คณะกรรมการโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมเรื่องการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย

ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนในปีแรก 30 คน และในปีการศึกษา 2537 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 530 คน จำนวนครู 37 คน

ปี พ.ศ.2538 นายธงชัย เพียววาณิช ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ไปประกอบอาชีพอื่น คณะกรรมการโรงเรียนได้แต่งตั้งนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 531 คน จำนวนครู 37 คน

ปี พ.ศ.2539 นายชรินทร์ ดำรงรัตน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ ทางคณะกรรมการโรงเรียนได้แต่งตั้งให้นายสุชาติ พฤษโชติ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน

ปี พ.ศ.2540 คณะกรรมการโรงเรียนได้มีมติ ให้ทำการก่อสร้างหอประชุม เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ มีห้องประกอบการ 3 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องประชุมย่อย มีจำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 628 คน จำนวนครู 40 คน

ปี พ.ศ. 2541 นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ เพื่อไปทำหน้าที่รองผู้จัดการโรงเรียน และในปี พ.ศ.2541 คณะกรรมการโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ นางสาวผานิตย์ อิงค์ประภานนท์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 735 คน จำนวนครู 42 คน

ปี พ.ศ.2542 นางสาวผานิตย์ อิงค์ประภานนท์ ตำแหน่งครูใหญ่ได้ลาออก ทางคณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในขณะนั้นนายสงวนชัย จักรสมิทธานนท์ ตำแหน่งประธานมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว นายมังกร พงษ์ผจญ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นายชำนาญ ศีลพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายสุชาติ พฤษโชติ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 759 คน จำนวนครู 48 คน และปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้ดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขึ้น

ปี พ.ศ. 2543 ได้สร้างอาคารห้องพักครูจำนวน 3 ชั้น 1 หลัง จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 867 คน จำนวนครู 51 คน

ปี พ.ศ.2544 โรงเรียนได้ยื่นขอรับรองประกันคุณภาพการศึกษา ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และได้รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนในวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2544 โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวศรีประภา สนธิขันธ์ นางอารี ชุ่มเมืองปัก นายเชวงเวช เผือกผ่อง นางเสรณีย์ แก้วสกุล นางสิรีธร เบญจางคประเสริฐ จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,002 คน จำนวนครู 59 คน

ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนป้วยฮั้ว ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ถึงปีการศึกษา 2548

ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนป้วยฮั้วได้เป็นโรงเรียนเครือข่าย การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,102 คน จำนวนครู 70 คน

ปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการโรงเรียนได้มีมติ ให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น จำนวน 30 ห้อง จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,273 คน จำนวนครู 74 คน และโรงเรียนป้วยฮั้วได้มีเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม่มีนายสุชาติ พฤกษโชติ เป็นประธานกรรมการบริหารรุ่นที่ 15

ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการโรงเรียนได้มีมติ ให้เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ใช้เป็นห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 32 ห้อง จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,352 คน จำนวนครู 73 คน และโรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน ในวันที่ 13–18 กันยายน 2547 โดยมีคณะผู้ประเมินซึ่งสังกัดสมาคมผู้ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยนายปรีชา สายคำ นายสกล บารมีรังสิกุล นางเบญจวรรณ พฤกษานันท์ นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน จำนวน 14 มาตรฐาน 68 ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพพอใช้ 1 มาตรฐาน และระดับคุณภาพดี 13 มาตรฐาน

ปี พ.ศ.2548 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้มีมติปรับปรุงพื้นอาคาร 3 (ปูกระเบื้องหินอ่อน) จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 35 ห้อง จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,451 คน จำนวนครู 73 คน และนายสุชาติ พฤกษโชติ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนป้วยฮั้ว รุ่นที่ 16ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเดินทางไปดูงานการศึกษาที่ประเทศจีน นายอมร พฤกษจำรูญ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงได้รักษาการแทน

ปี พ.ศ. 2549 นายอมร พฤกษจำรูญ เป็นประธานคณะกรรมบริหารโรงเรียนป้วยฮั้ว รุ่นที่ 17 และ18 และได้พัฒนาห้องใต้อาคารหอประชุมเป็นห้องประกอบการเพิ่มขึ้น จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,512 คน จำนวนห้องเรียน 37 ห้อง จำนวนครู 84 คน

ปี พ.ศ. 2550 นายอมร พฤษจำรูญ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว นายชูศักดิ์ งามเจนตรมย์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติต่อเติมอาคาร 1 เพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น รวมเป็น 4 ชั้น จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1,564 คน จำนวนห้องเรียน 39 ห้อง จำนวน ครู 88 คน และโรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน ในวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีคณะผู้ประเมินซึ่งสังกัดหน่วยประเมิน บริษัทสุนารีการประเมิน จำกัด ดังมีรายนามดังนี้ นางภูสุดา สาหร่ายทอง หัวหน้าคณะผู้ประเมิน นายปรีชา ผลเกิด นายชูเสกข์ บริบูรณ์ นางสาวอารีย์ลักษณ์ ตันประดิษฐ์ ผู้ประเมิน สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน 3 ด้านคือ ด้านผู้เรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร จำนวน 14 มาตรฐาน ระดับดีมาก 5 มาตรฐาน ระดับดี 8 มาตรฐานและระดับพอใช้ 1 มาตรฐาน

ปี พ.ศ.2551 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้วได้ดำเนินการยุบรวมโรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ มาเป็นโรงเรียนป้วยฮั้ว มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยมีนายชูศักดิ์ งามเจตนรมย์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2,192 คน จำนวนห้องเรียน 56 ห้อง จำนวนครู 122 คน

ปี พ.ศ. 2552 นายชัยวัฒน์ ธรรมมาสถิตย์กุล เป็นประธานคณะกรรมบริหารโรงเรียนป้วยฮั้ว รุ่นที่ 19 จำนวนนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2,184 คน จำนวนห้องเรียน 57 ห้อง จำนวนครู 125 คน มีการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาหน้าอาคารอนุบาล

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำตราสารโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเสร็จเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และโรงเรียนประกาศใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (นิติบุคคล) ตามประกาศโรงเรียนป้วยฮั้ว ที่ 01/2553 มีรายนาม ดังนี้

1) นายชูศักดิ์ งามเจตนรมย์ ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ
2) นางสาวสุกฤตา จันทรประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นรองประธานกรรมการ
3) นางสาวจันทร์ฉาย จันทร์ศรี เป็นกรรมการ
4) นายชัยวัฒน์ ธรรมมาสถิตย์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
5) นายอมร พฤกษจำรูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
6) นายสุพจน์ ฤกษ์ศิริพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
7) นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
8) นางสาวนงนุช คล้ายสายธารา ผู้แทนครู เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2,198 คน จำนวนห้องเรียน 60 ห้อง จำนวนครูทั้งหมด 124 คน