ข้อมูลอื่นๆของโรงเรียน
ข้อมูลอื่นๆของโรงเรียน

ปรัชญา คติพจน์ คำขวัญ อักษรย่อ พระ


- ปรัชญา : ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม แนะนำภาษา

- คติพจน์ : รู้หน้าที่ รู้สามัคคี มีน้ำใจ

- โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาภาษาจีน จากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

- คำขวัญ : มิตรภาพดี สามัคคีเลิศ ขยันหมั่นเพียร สร้างสรรค์สิ่งใหม่

- อักษรย่อโรงเรียนป้วยฮั้ว : ป.ฮ.

- พระประจำโรงเรียน : พระพุทธวิโมกข์

สัญลักษณ์ ตรา สี ต้นไม้


- สัญลักษณ์ : รูปเรือใบและพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำในวงกลม

- ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปวงกลม 2 ชั้น
วงกลมภายใน
- รูปเรือใบ หมายถึงการศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
- พระสมุทรเจดีย์ หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ
- น้ำ หมายถึงแหล่งความรู้ที่กว้างใหญ่
วงกลมภายนอก
- ด้านบนชื่อโรงเรียน และด้านล่างเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน :
แดง หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
น้ำเงิน หมายถึง จิตใจที่เข้มแข็งและอดทน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน

วิสัยทัศน์ (VISION)
- โรงเรียนป้วยฮั้ว จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจในสถาบัน สร้างสรรค์ภาษา

พันธกิจ (MISSION)
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์ จึงกำหนดพันธกิจในปีการศึกษา 2551-2555 ไว้ดังนี้
- พันธกิจที่ 1 พัฒนาการบริหารและการจัดการที่ใช้ระบบและการวางแผน
- พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
- พันธกิจที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
- พันธกิจที่ 4 พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ด้านภาษา สติปัญญา ทักษะชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม
- พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และความเป็นเลิศทางวิชาการ
- พันธกิจที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย (GOALS)
1. มีการบริหารงาน การจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีพื้นฐานด้านการคิด การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและรักความเป็นไทย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมประชาธิปไตย
6. มีความสัมพันธ์กับชุมชนสังคม ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและรักษ์สิ่งแวดล้อม

นโยบาย
1. พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีพื้นฐานด้านการคิด การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา
4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ภูมิใจในความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
7. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
8. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

วัตถุประสงค์
1. มีการบริหารงานการจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีพื้นฐานด้านการคิด การเรียนร็ และการแก้ปัญหามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ผู้เรียนมีมีความภาคภูมิใจและรักในความเป็นไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมประชาธิปไตย
6. มีความสัมพันธ์กับชุมชนสังคม ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ
1. พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ
2. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้
4. พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ
1. ด้านสติปัญญา นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นศึกษาค้นคว้า รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล และสามารถปรับตัวได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ
2. ด้านพลานามัย นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดจากโรคและสารเสพติด
3. ด้านจิตใจ นักเรียนมีวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ด้านสังคม นักเรียนยอมรับในระบอบประชาธิปไตย และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า
2. นักเรียนมีระเบียบวินัย
3. นักเรียนมีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี