ระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน

รับสมัครระดับอนุบาล 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 ม.ค. 2562 จำนวน 200 คน นักเรียนที่เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค 59

(สมัครพร้อมชำระค่าเรียนภาคฤดูร้อน 2,500.-)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งใบตอบรับ พร้อมชำระเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน 2,500 บาท วันที่ 15 ม.ค.-31 ม.ค. 2562 (เฉพาะนักเรียนป้วยฮั้ว)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งใบตอบรับ พร้อมชำระเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน 2,500 บาท วันที่ 15 ม.ค.-31 ม.ค. 2562 (เฉพาะนักเรียนป้วยฮั้ว)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป (รับนักเรียนต่างโรงเรียนจำนวนจำกัด นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบโรงเรียนเดิม)


หลักฐานการสมัคร ระดับอนุบาล-ประถมฯ - สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาทุกฉบับ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา และนักเรียน, บัตรประชาชน บิดา มารดา ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ, (รับรองสำเนาทุกฉบับ)
- ระดับอนุบาลรูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (รูปถ่ายขาวดำหรือสี)
- ระดับประถมรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายขาวดำเท่านั้น)
- ใบรับรองการศึกษา (เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น)

ผู้ปกครองยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายงบประมาณ (ธุรการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

มอบตัวนักเรียน
(ระดับอนุบาล1, ป.1, มัธยม 1 ) วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

- เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562 (เรียนตั้งแต่ 8.30 - 14.00 น.) เว้นวันหยุดราชการ
- นักเรียนที่จบระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) เข้าศึกษาต่อชั้นป.1 และป.6 เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเรียนพิเศษทุกคน
พร้อมชำระเงินค่าเรียนพิเศษรวมค่าอาหารกลางวัน 2,500 บาท

เปิดเรียนปีการศึกษา 2562
- ประถม-มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
- ระดับอนุบาล วันที่ 15 พฤษภาคม 2562


เวลาเรียนและวันหยุด
เวลาเรียน
ระดับปฐมวัย วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30น. - 15.00น.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.50น. - 16.00น.
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.50น. - 16.00น.
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
วันหยุด
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประเพณีชาวจีน

หมายเหตุ
- นักเรียน ป.1-ป.3 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ทุกคน
- โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้รับสิทธิ์ตามที่รัฐบาลกำหนดให้

หลักสูตร
โรงเรียนป้วยฮั้ว ใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551/หลักสูตรภาษาจีนกลาง

อ่านต่อข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา