คณะผู้บริหารของโรงเรียน

โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง
ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีคณะผู้บริหารดังนี้

คณะผู้บริหาร

Management Team

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นายวิโจน์ เตียวแสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์

ผู้จัดการ

นายพลัฏฐคมมน์ จิรกมลภัทร์